Sunday, June 16, 2013

Yavatmal ZP Recruitment June 2013

a


Department/Company Zilla Parishad Yavatmal
Job LocationYavatmal
Last Date 30 June 2013
How To Apply Online
Website zpytl.applyjobz.com/
Advertisement Click Here

Post Details
 1. Kanishth Abhiyanta(Junior Engineer) 15
 2. Sthapatya Abhiyantriki Sahayak  10
 3. Arekhak 01
 4. krishi Adhikari(Agriculture Officer) 01
 5. Vistar Adhikari(Krishi)  01
 6. Paryavekshika(Mahila) 01
 7. Pashudhan Paryavekshak 04
 8. Kantrati Gramsewak 36
 9. Vistar Adhikari(Statistic)  01
 10. Laghu Lekhak 02
 11. Parichar(Peon) 40

No comments:

Post a Comment